• So. apr 1st, 2023

Koncom októbra budú poslanci rozhodovať o ďalšom osude mesta

ByIMG_1979

okt 27, 2019 ,
budova mestského úradu vo Zvolene
Budova Mestského úradu vo Zvolene. Foto: IMG_1979

V pondelok 28.10.2019 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť, ale bude sa vysielať aj online.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení z v o l á v a m 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 28. októbra 2019 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 5. Novelizácia č.1 VZN mesta Zvolen č. 191 o nakladaní s komunálnym – odpadom a drobným stavebným odpadom. Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 6. VZN mesta Zvolen o podmienkach držania psov – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 7. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na nadlimitnú zákazku na „Údržba mestskej zelene v meste Zvolen na roky 2020-2023“ – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 8. Zámer Mesta Zvolen vyhlásiť verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku na práce „Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. č. 2292 vo Zvolene“ – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 9. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na „Servisné služby v rozsahu podpory a služieb spojených s údržbou informačného systému samosprávy“ na obdobie rokov 2020 – 2024 – Predkladá: Ing. Šuchaň, vedúci referátu informatiky MsÚ
 10. Podmienky kvality poskytovaných sociálnych služieb Mestom Zvolen – Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. veci, zdravia a rodiny MsÚ
 11. Návrh Dodatku č.12 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 12. Novelizácia č. 1 VZN mesta Zvolen č.180 o podrobnostiach výkonu taxislužby na území mesta Zvolen a prevádzkový poriadok stanovíšť taxislužby – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 13. Odpísanie nevymožiteľných pohľadávok – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 14. Zámer spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2021-2030 s výhľadom do roku 2035 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 15. Projekt cyklochodník – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 16. Zmeny a doplnky ÚPN M Zvolen č.11 – súhlas s obstaraním – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 17. Výmena člena Komisie ochrany verejného poriadku MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 18. Rôzne
 19. Interpelácie a diskusia
 20. Z á v e r