• Po. okt 2nd, 2023

Aj o Zvolenskom chodníku slávy sa bude debatovať na aprílovom zastupiteľstve

Autor IMG_1979

apr 28, 2018
Zasadačka MsZ Zvolen. Foto: IMG_1979

V pondelok 30.4.2018 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa však budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen

Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

Pozvánka

dňa 30. apríla 2018 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 13.05-13.10
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4.  a/ Záverečný účet Mesta Zvolen za rok 2017 /s prílohou Správa o monitorovaní Programu rozvoja mesta Zvolen za rok 2017/ – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ a po b/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu Mesta Zvolen za rok 2017 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 5. III. zmena rozpočtu Mesta Zvolen, RO- Zvolenského kultúrneho centra, RO – škôl a školských zariadení na rok 2018 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 6. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 7. Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií MsZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 8. Zásady odmeňovania účinkujúcich na sobášoch a slávnostných podujatiach ZPOZ pri MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 9. Návrh projektu – chodník slávy „Zvolenský chodník slávy“ – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 10. Petícia za zmenu Územného plánu mesta Zvolen – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP
 11. Petícia za urýchlenú výstavbu parkovacích miest na sídlisku Zvolen – Západ – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP
 12. Správa o činnosti MsP Zvolen za rok 2017 – Predkladá: Mgr. Chabada, náčelník MsP
 13. Vyhodnotenie zimnej údržby 2017/2018 na území mesta Zvolen – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 14. Dohoda o urovnaní – prepravné výkony v pravidelnej prímestskej – doprave za tarifu MHD – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 15. Rôzne – a/ Navýšenie príspevku na sprístupnenie veže Kostola sv. Alžbety vo Zvolene – Predkladá: Ing. Stehlík, zástupca primátorky mesta Zvolen
 16. Interpelácie a diskusia 16.30-16.45
 17. Z á v e r

Článok: IMG_1979