Nielen o udelení Ceny mesta, ale aj drevenej veži sa bude debatovať na májovom zastupiteľstve

Zasadačka MsZ Zvolen. Foto: IMG_1979

V pondelok 28.5.2018 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa však budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ - prízemie Mestský úrad Zvolen

Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

Pozvánka

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  zvolávam 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa  28. mája 2018 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen – s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e  13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 5. VZN Mesta Zvolen o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov – Mestom Zvolen na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately – Predkladá:  PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 6. Rozšírenie účelu dotácií na rok 2018 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 7. Návrh na udelenie Ceny mesta Zvolen – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 8. VZN o vylepovaní volebných plagátov – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 9. Voľba prísediacej Okresného súdu vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 10. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, ukončených do 21.5.2018 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 11. Rôzne
 12. Interpelácie a diskusia
 13. Z á v e r

Článok a foto: IMG_1979

Pridaj komentár