Nielen o dotáciách, ale aj o názve nových ulíc bude prvé zasadnutie MsZ

Foto: ilustračné. Foto: ZV-podujatia

V pondelok 26.2.2018 so začiatkom o 13:00 hod sa bude konať tohtoročné 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa však budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti Okresného úradu Zvolen!!!

Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť.


P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení  zvolávam 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční

dňa  26. februára 2018 /pondelok/ o 13,00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Okresného úradu Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e  – 13.00-13.05
 2. Schválenie návrhovej komisie, overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá:  spravodajca MsR
 4. I. zmena rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2018 – Predkladá: Ing. Gáborová, vedúca ekonomického odboru MsÚ
 5. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 6. Dotácie na rok 2018 – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 7. Rámcový plán práce MsR a MsZ na rok 2018 – Predkladá: Ing. Mikuš, prednosta MsÚ
 8. Novelizácia č. 1  VZN Mesta Zvolen č. 183 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v zariadení starostlivosti o dieťa do troch rokovveku dieťaťa a úhradách za poskytovanú starostlivosť – Predkladá:  PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 9. VZN mesta Zvolen o určení názvu  novovzniknutých ulíc v časti mesta – Zlatý potok a Západ – lokalita Bariny – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 10. Projekt na podporu prístupu k pitnej vode v Zolnej – Predkladá: Mgr. Kochlicová Ištóková, vedúca odboru rozvoja mesta MsÚ
 11. Návrh na voľbu zástupcu Mesta Zvolen do predstavenstva obchodnej  spoločnosti Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Partizánska 5, Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 12. Ročná správa o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra Mesta Zvolen za rok 2017  – Predkladá:  Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 13. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, ukončených do 19.2.2018 – Predkladá:  Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta Zvolen
 14. Rôzne
 15. a/ Zmena predsedníčky VMČ č. 6 Mesta Zvolen CMZ Západ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 16. Interpelácie a diskusia
 17. Z á v e r

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.