• Pi. dec 1st, 2023

Neobvykle v stredu budú poslanci rokovať na Mestskom úrade

Autor IMG_1979

apr 28, 2020
Zasadacia miestnosť Mestského úradu. Foto: IMG_1979

V stredu 29.4.2020 so začiatkom o 17:00 hod sa bude konať tohtoročné druhé zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť a samozrejme bude vysielané aj ONLINE.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

V zmysle § 12 ods. 1 druhá veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení na základe žiadosti poslancov Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktorá bola doručená na Mestský úrad vo Zvolene dňa 01.04.2020, a v zmysle článku 5, odst. 2 platného Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, zvolávam 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 29. apríla 2020 /streda/ o 17:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie – Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 17.00-17.05
 2. Schválenie programu rokovania MsZ 17.05-17.10
 3. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 17.10-17.15
 4. Prerokovanie návrhov opatrení v súvislosti s trvajúcou mimoriadnou situáciou vyvolanou šíriacim sa koronavírusom COVID 19 – Predkladá: Ing. Zdút-Šťastný, poslanec MsZ
 5. Prerokovanie dopadu mimoriadnej situácie na ekonomiku mesta, jej vplyv na aktuálny rozpočet a návrh možných opatrení na ich zmiernenie vrátane prerokovania účinných opatrení na zmiernenie dopadov na ekonomické subjekty podnikajúce v meste Zvolen – Predkladá: Ing. Zdút-Šťastný, poslanec MsZ
 6. Prerokovanie Zmluvy na čistenie a zimnú údržbu miestnych komunikácií a chodníkov v meste Zvolen počas 4 kalendárnych rokov – Predkladá: Ing. Zdút-Šťastný, poslanec MsZ
 7. Rôzne 18.00-18.05
 8. Interpelácie a diskusia 18.05-18.15
 9. Z á v e r 18.15-18.20

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/3354/2020 zo dňa 20.04.2020 je vylúčená účasť verejnosti na zasadaniach v zmysle § 48 od. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom si Vás na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene ako orgánu verejného zdravotníctva dovoľujem požiadať, aby ste rešpektovali nasledovné hygienické opatrenia:

 • prítomnosť verejnosti na zasadnutí mestského zastupiteľstva je zakázaná,
 • maximálna doba rokovania neprekročí 45-60 minút,
 • do rokovacej sály bude zabezpečený len jeden možný vstup,
 • pri vstupe bude všetkým účastníkom rokovania meraná telesná teplota,
 • účastníci rokovania musia dodržiavať odstupy od seba minimálne 2 m,
 • pri vstupe do rokovacej sály je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • všetci účastníci rokovania sú povinní vlastným perom vyplniť dotazník s informáciami (meno, adresa trvalého i prechodného pobytu, tel. kontakt) a čestné vyhlásenie, že im nebola nariadená domáca izolácia a že neboli v úzkom kontakte so žiadnou osobou podozrivou z ochorenia COVID-19 alebo osobou s potvrdeným ochorením COVID-19,
 • vstup a prítomnosť v rokovacej sále bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka atď.) a s jednorazovými ochrannými rukavicami,
 • účastníci rokovania musia dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • sedenie v rokovacej sále bude tzv. šachovnicovým spôsobom, vo vzdialenosti minimálne 2m od seba,
 • počas rokovania sa bude nárazovo vetrať rokovacia miestnosť.

Rokovanie mestského zastupiteľstva bude vysielané online. Občania majú právo počas rokovania mestského zastupiteľstva vyjadrovať svoj názor priamo k prerokovávanému bodu programu telefonicky na telefónnom čísle +421 907 801 251. Oznámenie o záujme vystúpiť v diskusii k danému bodu, doručí záujemca prostredníctvom SMS pred ukončením diskusie. Následne bude v aktuálnom čase záujemca telefonicky kontaktovaný a hlasový hovor bude nastavený cez reproduktor a mikrofón do zasadacej miestnosti.