• Ne. dec 3rd, 2023

Na májovom zasadnutí MsZ sa bude rozhodovať aj o školskom areáli VI. ZŠ

Autor IMG_1979

máj 23, 2020 ,
Zasadacia miestnosť Mestského úradu. Foto: IMG_1979

V pondelok 25.5.2020 so začiatkom o 9:00 hod sa bude konať tohtoročné tretie zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene na ktorom sa bude hovoriť o niektorých vskutku pálčivých veciach (vid program v závere článku).

Toto zasadnutie sa budete konať vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen Na tomto zasadnutí sa však môžete ako občan mesta Zvolen aj osobne zúčastniť a samozrejme bude vysielané aj ONLINE.

Viac info o predkladaných správach si môžete pozrieť na webe mesta Zvolen

P o z v á n k a

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení zvolávam 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Zvolene, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája 2020 /pondelok/ o 09,00 hod.
vo veľkej zasadacej miestnosti MsZ – prízemie Mestský úrad Zvolen s týmto programom:

 1. O t v o r e n i e 09.00-09.05
 2. Schválenie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Správa o činnosti MsR – Predkladá: spravodajca MsR
 4. Kontrola plnenia uznesení MsZ – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 5. Návrh VZN o verejnom poriadku na území mesta Zvolen – Predkladá: JUDr. Čečetková, vedúca právneho oddelenia MsÚ
 6. Návrh Novelizácie č. 2 VZN Mesta Zvolen č. 178 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Zvolen – Predkladá: PhDr. Almáši Koreňová, vedúca odboru školstva a vzdelávania MsÚ
 7. Návrh Novelizácie č. 1 VZN Mesta Zvolen č. 193 o poskytovaní sociálnych služieb Mestom Zvolen a poskytovaní finančných príspevkov na zabezpečenie prevádzky sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi Predkladá: PhDr. Koreňová, vedúca odboru soc. vecí, zdravia a rodiny MsÚ
 8. Novelizácia č.1 VZN Mesta Zvolen č.198 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia – Predkladá: Ing. Hrešová, vedúca oddelenia rozpočtu škôl a šk. zariadení MsÚ
 9. Návrh Novelizácie č.1 VZN č.197 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – Predkladá: Ing. Markovičová, vedúca oddelenia miestnych daní MsÚ
 10. Nakladanie s majetkom Mesta – Predkladá: Ing. Mazánová, vedúca odboru SM MsÚ
 11. Návrh na schválenie zmluvy podľa výsledkov verejného obstarávania „Čistenie a zimná údržba mesta Zvolen” – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 12. Návrh na schválenie zmluvy podľa výsledkov verejného obstarávania „Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020-2023″ – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 13. Návrh na schválenie Dodatku č 1 k zmluve o dielo č. 1008/2019 „ Námestie SNP Zvolen, pešia zóna – III. etapa “ – Predkladá: Ing. Bešinová, vedúca odboru výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
 14. ÚPN Z Pamiatková zóna mesta Zvolen – zmeny a doplnky č.2 – súhlas s obstaraním – Predkladá: Ing. arch. Kašša, vedúci odboru ÚP MsÚ
 15. Voľba prísediacej Okresného súdu vo Zvolene – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 16. Vzdanie sa členstva v Komisii dopravy a správy miestnych komunikácií a v Komisii životného prostredia pri MsZ Zvolen – Predkladá: Mgr. Husáriková, vedúca organizačného odboru MsÚ
 17. Správa o výsledkoch kontrol hlavného kontrolóra mesta Zvolen, ukončených ku dňu 18.05.2020 – Predkladá: Ing. Konečný, hlavný kontrolór mesta
 18. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na zákazku „Rekonštrukcia školského športového areálu VI. ZŠ Zvolen“ – Predkladá: PhDr. Mgr. Sližik, PhD., poslanec MsZ
 19. Rôzne
 20. Interpelácie a diskusia
 21. Z á v e r

Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom si Vás na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Zvolene ako orgánu verejného zdravotníctva dovoľujem požiadať, aby ste rešpektovali nasledovné hygienické opatrenia:

 • maximálna doba rokovania neprekročí 45-60 minút,
 • do rokovacej sály bude zabezpečený len jeden možný vstup,
 • pri vstupe bude všetkým účastníkom rokovania meraná telesná teplota,
 • účastníci rokovania musia dodržiavať odstupy od seba minimálne 2 m,
 • pri vstupe do rokovacej sály je potrebné aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • všetci účastníci rokovania sú povinní vlastným perom vyplniť dotazník s informáciami (meno, adresa trvalého i prechodného pobytu, tel. kontakt) a čestné vyhlásenie, že im nebola nariadená domáca izolácia a že neboli v úzkom kontakte so žiadnou osobou podozrivou z ochorenia COVID-19 alebo osobou s potvrdeným ochorením COVID-19,
 • vstup a prítomnosť v rokovacej sály bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál, šatka atď.) a s jednorazovými ochrannými rukavicami,
 • účastníci rokovania musia dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • sedenie v rokovacej sále bude vo vzdialenosti minimálne 2m od seba,
 • počas rokovania sa bude nárazovo vetrať rokovacia miestnosť.